Kedves Látogatók! Magazinunk internetes oldalát hosszabb fejlesztést követően 2020. október 3-án egy megújult oldalra költöztetjük. Az adataitok költöztetése meg fog történni, személyes profil, írások, hozzászólások az új oldalon is elérhetőek lesznek, azonban privát üzenetek, fórum beszélgetések és üzenőfali beszélgetések átköltöztetésére nincsen lehetőség! Kérjük, ha ezekben van számotokra fontos információ, mentsétek el magatoknak 2020. október 2-ig!
Továbbá kérünk mindenkit, hogy a profilban beállított e-mail címet ellenőrizze, változás esetén a profilját frissítse.!
További részletek az emailben kiküldött tájékoztatóban! Üdvözlettel: Szerkesztőség

Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztató

A Holnap Magazin elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben meghatároztak, valamint az egyéb hatályos jogszabálynak adat-és titokvédelmi rendelkezéseknek is eleget tesz.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat harmadik félnek nem adható ki.

A Holnap Magazin tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívjuk a Holnap Magazin részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.
A kezelt adatok köre:, név, e-mail cím, direkt marketing célú (hírlevél) megkereséshez adott hozzájárulás. A direkt marketing üzenetek (hírlevél) továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- e-mail útján az holnapmagazin@gmail.com vagy info@holnapmagazin.hu címen,
- a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett (Leiratkozás) hivatkozások segítségével.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Bakos József Zoltán
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Németh László utca 12.
e-mail: holnapmagazin@gmail.com vagy info@holnapmagazin.hu

Az érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
A Holnap Magazin, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR rendelet szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

A helyesbítés joga
A Holnap Magazin a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az érintett kérheti a Holnap Magazin által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállásának esetén jogosult arra, hogy kérésére a Holnap Magazin indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Holnap Magazin korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával lehet kezelni.

Az adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Holnap Magazin elérhetőségein tud tájékoztatást kérni.

A Holnap Magazin fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.